Epoxigolvfärg 2K /globalassets/inriver/resources/floor_ep.png

Varianter

10 L
3 599,00 kr / styck
4 L
1 549,00 kr / styck
0,8 L
439,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Extra slitstark yta

Fara ikoner

Fara ord

Varning, Fara

Risk etc.

(H315) Irriterar huden.
(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H318) Orsakar allvarliga ögonskador.
(H319) Orsakar allvarlig ögonirritation.
(H411) Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
(EUH205) Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Övermålningsbar: 10 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Golv

Finish

80, Blank

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Extra slitstark yta
  • Diffusionsöppen
  • Kemikalieresistent
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data