Spray Fläckisolering /globalassets/inriver/resources/pletforseg.png

Varianter

0,5 L
299,00 kr / styck

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H222) Extremt brandfarlig aerosol.
(H229) Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
(H319) Orsakar allvarlig ögonirritation.
(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Yta

Tak

Väggar

Finish

Halvmatt

Sträckförmåga

2 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data