Plastiskt Trä /globalassets/inriver/resources/73705_bostik_plastisk_trae_75ml.tif

Varianter

0,08 L
79,95 kr / styck
0,08 L
79,95 kr / styck
0,08 L
79,95 kr / styck

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H225) Mycket brandfarlig vätska och ånga.
(H319) Orsakar allvarlig ögonirritation.
(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Yta

Wood

Golv

Möbler

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data