Facade Anti-green /globalassets/inriver/resources/rt36657f_facade_anti_green_facade-ag_3l-725530.png?2c5af480

Varianter

3 L
269,00 kr / styck
1 L
119,00 kr / styck
Koncentreret alg- och mögelbort til alla ytor utomhus

Risk etc.

(H290) Kan vara korrosivt för metaller.
(H314) Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
(H318) Orsakar allvarliga ögonskador.
(H400) Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
(H411) Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Sträckförmåga

6 m2 pr liter

Egenskaper

  • Tar bort påväxt effektivt
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data