Facade Impredur /globalassets/inriver/resources/facade_imp-641288.png?0ce7fad3
Helmatt silikonfärg som ger en smutsavvisande yta med maximal väderbeständighet. Förväntad hållbarhet 15 år.
Ger en diffusionsöppen väderbeständig yta. Ytan är mycket diffusionsöppen och vattenavvisande. Hämmar svamp- och mögeltillväxt på ytan.
  • Helmatt, smutsavvisande yta
  • Särskilt vattenavvisande yta
  • Mycket diffusionsöppen

Fara ikoner

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.
(P273) Undvik utsläpp till miljön.
(P501) Innehållet/behållaren lämnas till...
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 12 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Puts

Betong

Finish

2, Helmatt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Helmatt, smutsavvisande yta
  • Särskilt vattenavvisande yta
  • Mycket diffusionsöppen
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data