Facade Silikat primer /globalassets/inriver/resources/facade_sip.png

Varianter

10 L
1 099,00 kr / styck
3 L
399,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Färglös silikatgrund för mineralhaltiga underlag. Färdigbehandlas med Facade Silikat.
Ger en diffusionsöppen väderbeständig yta. Binder med underlaget och används före behandling med Flügger Facade Silikat.
  • Mineralhaltiga underlag
  • Förbättrar vidfästningen.
  • Endast för silikat

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.
(P262) Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
(P280) Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
(P301P330P331) VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
(P303P361P353) VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
(P305P351P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 12 Timmar

Yta

Betong

Puts

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Mineralhaltiga underlag
  • Förbättrar vidfästningen.
  • Endast för silikat
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data