Flügger Facade Silikat /globalassets/inriver/resources/facade_sil.png

Varianter

10 L
1 899,00 kr / styck
3 L
689,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Helmatt silikatfärg som ger en mycket diffusionsöppen yta med god väderbeständighet. Förväntad hållbarhet 10 år.
Ger en diffusionsöppen väderbeständig yta. Ger en levande, skimrande yta.
  • Helmatt yta
  • Ger ett levande och patinerat utseende med tiden
  • Extra diffusionsöppen

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.
(P262) Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
(P280) Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
(P301P330P331) VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
(P303P361P353) VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
(P305P351P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 12 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Betong

Puts

Finish

2, Helmatt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Helmatt yta
  • Ger ett levande och patinerat utseende med tiden
  • Extra diffusionsöppen
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data