Kemiskt Ren Bensin /globalassets/inriver/resources/80334_nn_bensin_1l.jpg

Varianter

1 L
99,95 kr / styck

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H225) Mycket brandfarlig vätska och ånga.
(H304) Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
(H315) Irriterar huden.
(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(H411) Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data