Wood Tex Träolja Classic

Wood Tex Träolja Classic /globalassets/inriver/resources/43615_woodtex_classic_woodoil_p7_3l.psd

Varianter

3 L
499,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 4 - 5 Dagar

Klassisk träolja som minimerar fuktabsorptionen. Förväntat hållbarhet 1 år.
Flügger Wood Oil Classic skyddar ytan samtidigt som träets struktur och ådring syns. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.
  • Framhäver träets ådring
  • Ger skimmer till träet
  • Minimerar fuktabsorption

Område

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H304) Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H373) Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering¤.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 6 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 12 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Wood

Trä, ute

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10 max. m2 pr liter

4 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Framhäver träets ådring
  • Ger skimmer till träet
  • Minimerar fuktabsorption
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data