Båtlack /globalassets/inriver/resources/blak.png

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Torktid

Damm: 4 Timmar

Övermålningsbar: 8 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Finish

90, Blank

Sträckförmåga

12 m2 pr liter