Flurethan Golvfärg /globalassets/inriver/resources/fluret_mal.png
Halvblank och smutsavstötande alkydoliemaling
Flügger Flurethan golvfärg är en särskilt robust och spridning urethangulvmaling.

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Torktid

Damm: 4 Timmar

Övermålningsbar: 12 Timmar

Yta

Golv

Finish

50, Halvblank

Sträckförmåga

8 m2 pr liter