01 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_01_wtcl.png

Varianter

10 L
1 899,00 kr / styck
3 L
679,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Tränger in

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H304) Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H373) Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering¤.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Torktid

Damm: 2 Timmar

Övermålningsbar: 16 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10 maks. m2 pr liter

6 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Tränger in
  • Motverkar fuktabsorption
  • Säkerställer vidhäftning
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data