2 in 1 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/2in1-wtcl.png

Varianter

0 kr
Enkel och snabb påföring

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H304) Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H373) Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering¤.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Torktid

Damm: 6 Timmar

Övermålningsbar: 12 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Finish

Matt

Sträckförmåga

6 m2 pr liter

10

4

Egenskaper

  • Enkel och snabb påföring
  • Transparent
  • Innehåller UV-filter