Gipsskarvar – optimerad lösning på väg

lügger förväntar att lansera en optimerad lösning för gipsskarvar som kan hjälpa målarna med att leverera ett tillfredsställande resultat – även under svåra förhållanden. Lösningen förväntas vara på plats innan utgången av januari 2017.

Under den senaste tiden har det konstaterats problem vid flera tillfällen då gipsskarvar spacklas, t.ex. att spackelremsan efter spackling släpper från kanterna på enskilda ställen. Det är till synes tal om en stigande tendens, vilket både målare och deras branschorganisation har tillkännagivit. Problemet ses i olika kombinationer av spackelmassa och remsa, och det är således inte begränsat till enskilda produkter eller en bestämd leverantör.

Flügger – Måleriets leverantör

Flügger har inte konstaterat fel i våra produkter, men som leverantör till måleribranschen är det extremt viktigt för oss att våra produkter och rekommenderade metoder kan användas under de förhållanden som våra kunder, rent faktiskt arbetar under idag. Flügger har därför valt att gå först ut, och tillvarata våra kunders intressen och avstår således under en kort period att erbjuda en samlad lösning till området gipsskarvar.

Möjliga orsaker till problemen

Vid sidan av detta har Flügger igångsatt en rad av tester och är fortsatt igång med att finna de specifika orsakerna till de nuvarande problemen. Mot bakgrund av de genomförda testerna, samt övriga upplysningar från våra kunder, är det vår värdering att de upplevda problemen är en följd av en rad sammanfallande omständigheter och inte kan skyllas på ett produktfel. Flüggers produkter till gipsskarvar har varit oförändrade under flera år, och vi har inte konstaterat ändringar i produkterna, som kan förklara de nu upplevda problemen.

Däremot är det mycket som tyder på att de aktuella problemen är en följd av ändrade användnings-förhållanden. Våra kunder i målarbranschen upplever stor press på att leverera kvalitetsarbete på kortare tid och under mer och mer utmanande extern påverkan, som t.ex. temperatur, luftfuktighet m.m., som inte är optimala för produkterna, metoden och därmed den samlade lösning. 

Optimerad lösning är mer tolerant
Av samma grund är Flügger redan långt framme i processen att utveckla en optimerad lösning, som tillsammans kan prestera bättre, även under nutidens mer utmanande förhållanden. Test av den optimerade lösningen visar lovande resultat och vi ser fram emot att presentera denna för alla våra kunder. Vi förväntar att detta kommer ske under loppet av januari 2017 och vänder åter med ny information om den optimerade lösningen, så snart detta är möjligt.

Flügger önskar alla våra kunder god jul och ett gott nytt år!


Product Management