02 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/rt37035f_fl%C3%BCgger-02-wood-tex-classic_10l_fl02wtcl-733653.png?b23db9f2
Pigmenterad grundfärg som tränger in, ger extra hållbarhet, täckförmåga och skydd mot fukt. Färdigbehandlas med täcklasyr eller färg.
Flügger 02 Wood Tex Classic, för utomhusträ med god inträngningsförmåga och maximalt skydd mot fukt och vatten. Kan användas vid låga temperaturer. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan av slutbehandlingen.
  • Täckande grundfärg
  • Skyddar mot fukt
  • Extra hållbarhet

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 4 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 16 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Trä

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10 max. m2 pr liter

6 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Täckande grundfärg
  • Skyddar mot fukt
  • Extra hållbarhet
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data