Fluren 39 Desinfektionsmedel /globalassets/inriver/resources/rt36645_fluren-39_1l-725544.png?273849ea

Varianter

1 L
129,00 kr / styck
Desinfektionsmedel för inomhusbruk

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H290) Kan vara korrosivt för metaller.
(H314) Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
(H318) Orsakar allvarliga ögonskador.
(H400) Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
(H411) Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Egenskaper

  • Avlägsnar mögel och bakterier
  • Avlägsnar dålig lukt
  • Minskar statisk elektricitet
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data