Facade Betong /globalassets/inriver/resources/24406_facade-beton_07_10l_facade-bet-1-789879.png?c6dd230e
Matt, diffusionsöppen 100% akryl fasadfärg, som ger en mycket kulörbeständig och robust yta. Förväntad hållbarhet 15 år.
Ger en yta som skyddar betong från nedbrytning. Tål högtryckstvätt: Max 80 bar, minst 30 cm från underlaget, maximal vattentemperatur 30 °C. Hämmar svamp- och mögeltillväxt på ytan.
  • Matt och maximalt väderbeständig
  • Förhindrar att betongen vittrar
  • Mycket kulörbeständig

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.
(P273) Undvik utsläpp till miljön.
(P501) Innehållet/behållaren lämnas till...
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 6 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Puts

Betong

Finish

Matt, 5

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Matt och maximalt väderbeständig
  • Förhindrar att betongen vittrar
  • Mycket kulörbeständig
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data