Spray Fläckisolering /globalassets/inriver/resources/pletforseg-647742.png?cca5b618

Varianter

0,5 L
299,00 kr / styck

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H222) Extremt brandfarlig aerosol.
(H319) Orsakar allvarlig ögonirritation.
(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.
(P210) Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden.
(P211) Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
(P260) Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
(P410P412) Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
(P501) Innehållet/behållaren lämnas till...
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Yta

Painted

Finish

Halvmatt

Sträckförmåga

2 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data